قیمت طراحی لوگو

عنوانقیمت پایه (تومان)
لوگوتایپ800/000
لوگوی تصویری1/000/000
لوگو ترکیبی (متن و تصویر)1/400/000
لوگو ترکیبی + انگلیسی و فارسی2/000/000
اجرای لوگواز 50/000 تا 300/000