تراکت تحریر 80 گرم

عنوان تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
یک رو A4 2000 299000
دو رو A4 2000 375000
یک رو A4 5000 560000
دو رو A4 5000 646000
یک رو A5 2000 175000
دو رو A5 2000 213000
یک رو A5 5000 305000
دو رو A5 5000 348000
یک رو A6 2000 112000
دو رو A6 2000 131000
یک رو A6 5000 178000
دو رو A6 5000 199000

تراکت 135 گرم گلاسه

عنوان تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
یک رو A4 2000 505000
دو رو A4 2000 577000
یک رو A4 5000 1079000
دو رو A4 5000 1161000
یک رو A5 2000 277000
دو رو A5 2000 314000
یک رو A5 5000 565000
دو رو A5 5000 606000
یک رو A6 2000 164000
دو رو A6 2000 182000
یک رو A6 5000 307000
دو رو A6 5000 328000

قیمت های فوق مربوط به فرم های عمومی و زمان تحویل آن ها 10 روز کاری می باشد.