تراکت تحریر 80 گرم

عنوانتیراژ (حداقل)قیمت واحد (تومان)
یک رو A42000395000
دو رو A42000540000
یک رو A45000810000
دو رو A45000960000
یک رو A52000250000
دو رو A52000350000
یک رو A55000450000
دو رو A55000510000
یک رو A62000173000
دو رو A62000246000
یک رو A65000300000
دو رو A65000350000

تراکت 135 گرم گلاسه

عنوانتیراژ (حداقل)قیمت واحد (تومان)
یک رو A42000580000
دو رو A42000700000
یک رو A450001350000
دو رو A450001500000
یک رو A52000370000
دو رو A52000410000
یک رو A55000650000
دو رو A55000710000
یک رو A62000260000
دو رو A62000290000
یک رو A65000385000
دو رو A65000420000

قیمت های فوق مربوط به فرم های عمومی و زمان تحویل آن ها 10 روز کاری می باشد.