قیمت طراحی لوگو

عنوان قیمت پایه (تومان)
لوگوتایپ 800/000
لوگوی تصویری 1/000/000
لوگو ترکیبی (متن و تصویر) 1/400/000
لوگو ترکیبی + انگلیسی و فارسی 2/000/000
اجرای لوگو از 50/000 تا 300/000