قیمت چاپ دیجیتال

عنوانتعداد از 100 تا 300 قیمت فی (تومان)
A4 یک رو 80 گرم تحریر600
A4 دو رو 80 گرم تحریر1100
A4 یک رو 200 گرم گلاسه1500
A4 دو رو 200 گرم گلاسه1700
A4 یک رو 250 گرم گلاسه1560
A4 دو رو 250 گرم گلاسه1780
A4 یک رو 300 گرم گلاسه1600
A4 دو رو 300 گرم گلاسه1800
A4 یک رو 300 گرم کتان750
A4 دو رو 300 گرم کتان1500
A4 لیبل پشت چسبدار براق1950