قیمت چاپ دیجیتال

عنوان تعداد از 100 تا 300 قیمت فی (تومان)
A4 یک رو 80 گرم تحریر 600
A4 دو رو 80 گرم تحریر 1100
A4 یک رو 200 گرم گلاسه 1500
A4 دو رو 200 گرم گلاسه 1700
A4 یک رو 250 گرم گلاسه 1560
A4 دو رو 250 گرم گلاسه 1780
A4 یک رو 300 گرم گلاسه 1600
A4 دو رو 300 گرم گلاسه 1800
A4 یک رو 300 گرم کتان 750
A4 دو رو 300 گرم کتان 1500
A4 لیبل پشت چسبدار براق 1950