چاپ افست

کارت ویزیتتیراژ (حداقل)قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق دورگرد1000177
لمینیت مات دورگرد1000277
لمینیت برجسته دورگرد1000194
سلفون مات دورصاف100091
سلفون مات دور گرد1000114

سایز کارت لمینیت براق و مات = 6 * 9 سـانتی متر

سایز کارت لمینیت بـــرجسته = 6 * 9 ســانتی متر

ســــایز کارت سلفـــــــون = 4.8 * 8.5 سانتی متر

ســایز کارت سلفــون دور گرد = 6 * 9 سانتی متر

چاپ دیجیتال

کارت ویزیت 300 گرمابعاد کارتتعداد 100 قیمت (تومان)تعداد 200 قیمت (تومان)
گلاسه یک رو9*52100027500
گلاسه دو رو9*52500035000
سلفون مات و براق یک رو9*52400031000
سلفون مات و براق دو رو9*52800040000
کتان یک رو9*52400030000
کتان دو رو9*52900040000