چاپ افست

کارت ویزیت تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق دورگرد 1000 177
لمینیت مات دورگرد 1000 277
لمینیت برجسته دورگرد 1000 194
سلفون مات دورصاف 1000 91
سلفون مات دور گرد 1000 114

سایز کارت لمینیت براق و مات = 6 * 9 سـانتی متر

سایز کارت لمینیت بـــرجسته = 6 * 9 ســانتی متر

ســــایز کارت سلفـــــــون = 4.8 * 8.5 سانتی متر

ســایز کارت سلفــون دور گرد = 6 * 9 سانتی متر

چاپ دیجیتال

کارت ویزیت 300 گرم ابعاد کارت تعداد 100 قیمت (تومان) تعداد 200 قیمت (تومان)
گلاسه یک رو 9*5 21000 27500
گلاسه دو رو 9*5 25000 35000
سلفون مات و براق یک رو 9*5 24000 31000
سلفون مات و براق دو رو 9*5 28000 40000
کتان یک رو 9*5 24000 30000
کتان دو رو 9*5 29000 40000