هدیه افرنگ به مشتریان وفادار در شانزدهمین سالگرد تاسیس

وز دوم بهمن افرنگ 16 ساله می شود.☺️
به همین مناسبت سفارش هایی که در این روز ثبت شوند 6% از مبلغ فاکتور به آنها در قالب اعتبار بازگردانده می شود.
همچنین از بین سفارش دهندگان به یک نفر مبلغ 2/000/000 ریال اعتبار هدیه داده می شود.